Top

استعدادیابی ویژه

استعدادسنجی دانش آموزان امری ضروری در جهت بدست آوردن نگرش صحیح از خود و پرورش توانمندی های فردی، راهبردی است عملی برای ارتقا کیفی زندگی نوجوانان و آینده سازی مطمئن.

باتوجه به اهمیت این سنجش، پس از انجام استعدادیابی اولیه و غربالگری دانش آموزان، استعدادیابی ویژه و همچنین درصورت تمایل پرورش آن توسط متخصصین مربوطه صورت میپذیرد.

Top