Top

راهنمای معلمان و مشاوران

یکی از نیازهای جامعه مدرسین امروز، شناخت و بکارگیری روشهای مفید و مناسب برای بهبود ارتباط معلم-دانش آموز و همچنین ارتقاء عملکرد دانش آموزان می باشد. در این راستا، کانون روانشناسی نوجوان با بهره گیری از اساتید متبحر در این زمینه، کارگاه هایی با مضامین زیر برگزار میکند.

·         اصول پیشرفته ارتباط موثر با دانش آموزان

·         روش افزایش انگیزش در دانش آموزان

·         تیپ شناسی فردی دانش آموزان

·       روش های تشخیص اختلالات یادگیری و رفتاری در دانش آموزان

Top