Top

مسئولیت پذیری نوجوان

در برخورد با مسائل نوجوان بهتر است از خودش کمک بگیریم یعنی نوجوان باید این واقعیت را بداند که مسئول حل مشکلش ، خود اوست و برای حل آن باید خودش اقدام نماید.

ما والدین فقط وظیفه ی راهنمایی نوجوان  را داریم که از عواقب تصمیم خودش مطلع شود.

Top