Top

تشکیل پرونده سلامت روان

با توجه به این موضوع که قرار گرفتن در مسیر پیشرفت در وهله اول نیازمند برخورداری فرد از وضعیت سالم روانشناختی است، لذا در بدو امر برای هر دانش­ آموز و والدین وی پرونده ای جهت ارزیابی سطح سلامت روان بر حسب ابعاد مختلف آن تشکیل می­شود تا بتوان به ایجاد شرایط بهینه جهت موفقیت بدون اتلاف وقت کمک کرد.


تشکیل پرونده سلامت روان ویژه دانش­ آموزان شامل:

·         هوش (IQ)

·         حافظه ، تمرکز و توجه

·         اضطراب امتحان

·         رغبت سنجی شغلی و تحصیلی

·         کیفیت خواب

·         عادات نادرست مطالعه

·         عزت نفس

·         هوش هیجانی (EQ)

Top