Top

وظایف درقبال احساسات نوجوان

ما به عنوان والدین یک نوجوان وظایفی در قبال احساساتش داریم. اولین چیز آن است که به او این اطمینان خاطر را بدهیم که به اندازه کافی خوب است. نوجوان با فشار مقایسه از سوی مدرسه درگیر است ، ممکن است با سایر همکلاسی هایش از لحاظ درسی و یا ورزشی مقایسه شود و احساس کمبود یا طرد بکند از این رو وظیفه‌ی ما به عنوان والدین این است که به او این احساس را بدهیم که دوستش داریم و به او و توانایی هایش ایمان داریم ، این باور باید وجود داشته باشد و اورا حمایت کنیم همچنین علی رغم حمایتمان به او اجازه دهیم که اشتباه کند، اگر مانع اشتباهات کوچکی که خود نوجوان تجربه می‌کند شویم ممکن است باعث شویم بعد‌ها اشتباهات بزرگتری را تجربه کند. 

دومین چیز آن است که نوجوان احتیاج دارد درک شود،نوجوانی توده‌ای از افکار گیج کننده، احساسات و هورمون‌ها است. در قبال افکار نوجوان نباید احساس تعجب و یا تاسف داشته باشیم و یا واکنشی نشان دهیم که احساس کوچک شدن بکند ، بهتر است به نوجوانمان گوش دهیم ، اگر با طرز فکرش مشکل داشتیم می‌توانیم چند روز صبر کنیم و در بازه ی زمانی دیگر طرز فکر خودمان را با او به اشتراک بگذاریم.نوجوانمان می‌تواند هر طرز فکری را مثل هر مدل مویی امتحان کند و ما باید اطمینان داشته باشیم که ارزشهایی که به او آموخته‌ایم در آخر برنده خواهند شد.

سومین چیز آن است که برای نوجوانمان مرزهایی قائل شویم حتی اگر با آن‌ها میجنگد، نوجوان از محدودیت متنفر است و می‌خواهد مستقل باشد و در زندگی خودش دست به انتخاب بزند همچنین از مسئولیت پذیری وحشت دارد، ایجاد مرز در زندگی نوجوان به او کمک می‌کند که سقوط نکند و حدی که می‌تواند پیش‌رود را مشخص می‌کند و از درون به او احساس امنیت می‌دهد، همچنین همواره باید بداند ما به عنوان یک شخص حمایتگر او و تصمیماتش را حمایت می‌کنیم و درست است که مرزهایی برایش وجود دارد اما این اوست که دست به انتخاب می‌زند.


تهیه شده در بخش مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

http://www.imom.com/3-things-teens-need-from-their-mom/#.Xk1ysGlR3IV

Top