Top

مهارت پذیرش تفاوتها بر اساس مدل 4H

مهارت پذیرش تفاوتها

چکیده

به عنوان یک داوطلب 4H، باید مهارت های زندگی را به نوجوانان آموزش دهید تا به آنها در رسیدن به پتانسیل کامل خود، کمک کنید. بسیاری از مهارتهای زندگی که افراد از طریق مشارکت 4H به دست می آورند ، در الگوی مهارتهای زندگی هدفمندی از دانشگاه ایالتی آیووا مشخص شده اند.  از طریق سؤالات متناسب با سن ، شما می توانید به نوجوانان در پردازش مهارتهای زندگی در برنامه های 4H خود کمک کنید.


مهارت زندگی پذیرش تفاوتها به جوانان کمک می کند تا یاد بگیرند که خصوصیات منحصر به فردی که هر شخص را از دیگری متمایز می کند، بپذیرند. برخی از مهارتهایی که جوانان هنگام پذیرش تفاوتها می توانند یاد بگیرند عبارتند از: 

- رفتار با عزت و احترام با همه.

- جستجو و پذیرش تفاوتها.

- استقبال از فرصتهای مختلف برای بدست آوردن فرهنگ قدردانی.

- درک و به اشتراک گذاشتن ارزش تفاوت و ارتباط با جامعه.

کودکان و نوجوانان با سرعت های متفاوتی رشد می کنند. 

- کودکان 5 تا 8 ساله باید بتوانند درک کنند که افراد با یکدیگر متفاوت هستند.

- کودکان9 تا 11 ساله  باید بتوانند تشخیص دهند که در فرهنگ ها و سنت ها، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد.

- نوجوانان 12 تا 14 ساله باید این توانایی را داشته باشند که حس کنند ارزشها متفاوت هستند، نقش تفاوت را در زندگی خود ببینند و تفاوت ارزشها بین همسالان را مشاهده کنند.

- نوجوانان 15 تا 19 ساله باید بتوانند از ارزشهای شخصی مناسب دفاع کنند و از خصوصیات منحصر به فرد خود آگاه باشند.

سوالات مورد بحث: از این سوالات برای کمک به نوجوانان برای پردازش مهارتهای 4H استفاده کنید.

- 5 تا 8 ساله: چه کسی در این فعالیت به شما کمک کرده است؟ در طول این فعالیت به چه کمک هایی نیاز داشتید و چرا؟ آیا دیگران به کمک شما نیاز داشتند؟ چرا؟

- 9 تا 11 ساله: آیا کسی نظر متفاوتی با شما داشت؟ وقتی با گروه موافق نیستید، چه کاری انجام می دهید؟

- 12 تا 14 ساله: نظراتی که مشابه و متفاوت با نظر شما بود چه بود؟با انجام این فعالیت چه چیزی در مورد خودتان و دیگران متوجه شدید؟

- 15 تا 19 ساله: چرا یادگیری با دیگران گاهی سرگرم کننده تر از یادگیری به صورت تنها است؟

فرصتهای یادگیری در این مهارت عبارتند از: تجارب بزرگ4H، آموزش محیط زیست و فضای باز، آموزش های جهانی و فرهنگی 4H، اکتشافات روز و کارگاه های داوطلبانه ی 4H.

تهیه شده در بخش مطالعات کانون روانشناسی آترینا

منبع : 
https://www.canr.msu.edu/uploads/resources/pdfs/heart_life_skills_sheet_(4h1674).pdf

Top