Top

مقایسه برنامه ی 4H با سایر برنامه های آموزش مهارت های زندگی

در این مقاله به صورت مختصر نتایج یک مطالعه در مورد تاثیر 4H و سایر برنامه های توسعه ی پیشرفت جوانان بر پیشرفت 36 مهارت زندگی از جمله: تفکر انتقادی، تعیین هدف، ارتباط، تصمیم گیری و داوطلب شدن در خدمت به جامعه توضیح داده شده است. پاسخ دهندگان (نفر223) فارغ التحصیلان 4H بین سالهای  1969 و 1998 بودند. نتایج نشان می دهد که در حالی که پاسخ دهندگان اعتبار 4H  را با تأثیرگذاری بر پیشرفت اکثریت مهارتهای زندگی شناسایی کرده اند از دیگر سازمانهای جوانان نیز به عنوان برخی تأثیرگذاری بر پیشرفت در مهارتهای مختلف زندگی استفاده شد. توصیه هایی برای برنامه  4H ارائه می شود.

در طی دو دهه گذشته ، مطالعات بیشماری با اعضای 4H یا فارغ التحصیلان فعلی انجام شده است که در زمینه پیشرفت مهارتهای زندگی مرتبط با  4Hاست. مهارتهای زندگی سزاوار آموخته شدن  برای کمک به افراد در پیشبرد زندگی سازنده و با ارزش است و شامل تصمیم گیری، پذیرش اختلافات، کار تیمی، مسئولیت پذیری، همکاری و ارتباطات می شود.

این سؤال که چگونه سایر سازمان های پیشرفت جوانان، در برنامه های خود ، پیشرفت مهارت زندگی فرد را نیز تقویت می کنند ، هنوز ناشناخته است. در این نظرسنجی از فارغ التحصیلان 4H  خواسته شده است که به سؤالات مربوط به جنبه های شغلی 4H خود پاسخ دهند:

•تجارب 4H

•جنبه های تاثیر گذار از 4H

•مشارکت در سایر سازمان های پیشرفت جوانان

•پیشرفت مهارتهای زندگی از طریق مشارکت در 4H و سایر سازمان های پیشرفت جوانان

•مسئله ی جامعه ی فعلی

هدف از مطالعه گزارش شده در اینجا ، ارزیابی تأثیرات طولانی مدت مشارکت4H  بر پیشرفت مهارتهای زندگی در بین فارغ التحصیلان 4H بود. این یافته ها تحقیقات قبلی را تقویت می کند که بین مشارکت در برنامه های 4H و پیشرفت مهارت های زندگی ارتباط وجود دارد.

کار گروهی و همکاری از جمله مهارتهای زندگی با رتبه بالا بودند که تحت تأثیر 4H قرار داشتند. با توجه به اینکه 92٪ فارغ التحصیلان 4H به طور همزمان در سازمانهای مختلف جوانان شرکت داشتند، مشخص است که جوانان با شرکت در تعدادی از برنامه های جوانان مهارت های زندگی را توسعه می دهند. در حالی که مأموریت ها مشابه هستند ، رویکردها اغلب متفاوت هستند. برنامه ی 4H از فعالیت ها و رویدادها به عنوان قالب هایی برای پیشرفت مهارت های زندگی استفاده می کند. پاسخ دهندگان سخنرانی عمومی را مهارت زندگی دانستند که بیشتر از مشارکت 4H تحت تأثیر قرار گرفته است. داوطلبان خدمات جامعه نیز تحت تأثیر 4H از رتبه بسیار بالایی برخوردار بودند. 

یافته ها نشان داد که اعضای نوجوان 4H درک بیشتری از پیشرفت مهارتهای رهبری زندگی در مقایسه با اعضای غیر 4H داشتند. همچنین برنامه ی 4H با توسعه ی همکاری با سایر سازمان های پیشرفت جوانان قابل افزایش است.


تهیه شده در بخش مطالعات کانون زوانشناسی نوجوان آترینا

مترجم : فاطمه رازی

منبع : https://www.joe.org/joe/2006october/rb2.php 

Top