Top

مهارت های سخت و نرم برای ایجاد آمادگی شغلی نوجوان

مهارت های سخت و مهارت های نرم از جمله مهارت هایی هستند که یادگیری آن ها برای آمادگی جوانان در آینده مهم است.

از آنجا که جوانان از یادگیری در مدارس و شرکت در فعالیت ها بهره می برند، دو نوع فعالیت برای آمادگی شغلی وجود دارد: مهارت های سخت و مهارت های نرم.

مهارت های سخت، توانایی های خاص و قابل آموزش هستند مانند خواندن، نوشتن و ریاضی که امکان تعریف و اندازه گیری دارند. مهارت های سخت حرفه ای است که جوانان یا در مدرسه می آموزند و یا می توانند در فعالیت های خارج از مدرسه شرکت کنند؛ این مهارت ها می توانند به یک حرفه موفق منجر شوند و برای موفقیت جوانان بسیار مهم هستند.

با این حال به عنوان یک بزرگسال (والدین، معلم و ...) یادمان باشد برخی مهارت های ریز را برای موفقیت در آینده به جوانان یاد دهیم. مهارت های نرم ویژگی های شخصیت و مهارت های بین فردی است که روابط فرد را با افراد دیگر تعیین می کند. مهارت های نرم مانند: برقراری ارتباط، مدیریت بحران، سخنرانی و ... .

شش مهارت برتر نرم برای کارفرمایان عبارتند از: 1- صداقت و درستی، 2- اخلاق کاری، 3- هوش هیجانی، 4- خود انگیزشی، 5- انرژی بالا و نگرش مثبت، 6- کار تیمی.

مهارت های سخت و مهارت های نرم برای آمادگی شغلی با یکدیگر کار می کنند و برای کمک به جوانان برای آمادگی در آینده ای موفق لازم هستند؛ اگرچه این مهارت ها متفاوت هستند اما یکدیگر را تکمیل می کنند.

برای کمک به جوانان برای پیشرفت مهارت های نرم و تکمیل مهارت های سخت، جوانان را ترغیب به مشارکت در خدمات جامعه، کار گروهی و رهبری کنید.

در نتیجه ی اکتشافات شغلی و فعالیت هایی برای آمادگی نیروی کار، هزاران جوان می توانند برای تصمیم گیری های مهم در مورد آینده شغلی خود، آمادگی همکاری با نیروی کار و توانایی مسئولیت مالی در زندگی شخصی خود را داشته باشند.

تهیه شده در دپارتمان آموزش مهارتهای زندگی 4H کانون روانشناسی نوجوان آترینا

Top