Top

کارگاه آموزشی 4H

ما اولین کانونی هستیم که مهارتهای زندگی بر اساس مدل 4H را، به صورت تخصصی برای نوجوانان ایرانی بومی سازی کردیم و آموزش میدیم. در این دوره ها ما 35 مهارت ضروری و کاربردی در چهار حوزه سر، دست، قلب و سلامت را که هر کسی در مراحل مختلف زندگیش لازم دارد را توسط روانشناسان و متخصصین هر حوزه به نوجوانان عزیزمان آموزش می دهیم تا با آمادگی وارد دوره جوانی شوند.

Top